Hvad er straffen for hæleri?

Efter straffelovens § 290 straffes den som ”uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290a.” med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Det vil altså sige, at en straf for hæleri kan være bøde, betinget fængsel (hvor man altså ikke skal i fængsel), samfundstjeneste (altså betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste) eller ubetinget fængsel (hvor man som udgangspunkt skal i fængsel, medmindre man gennem ansøgning opnår tilladelse til at afsone fængselsstraffen i hjemmet med elektronisk fodlænke.

Efter § 290, stk. 2, kan straffen stige til 6 år, hvis hæleriet er af særlig grov beskaffenhed. Det kan være hvis hæleriet angår meget store beløb, er erhvervsmæssigt eller professionelt organiseret og gennemført, eller hvis der er begået et meget stort antal hælerier.

Hæleri er typisk at videresælge stjålne ting. Det kan f.eks. være at være med til at sælge cykler, som er stjålne, eller at være med til at sælge en bil, som er stjålet. Men det er i virkeligheden underordnet hvilken vare der er tale om, og det er underordnet, hvilken kriminalitet, der ligger til grund. ssensen er, at man enten hjælper til eller tjener penge på, at ting der er stjålet eller tilegnet ved anden kriminel handling.

Straffeloven har en særlig bestemmelse for hvidvask af penge, som er en slags hæleri af penge. Det kan f.eks. være at modtage penge på sin konto fra et køb af narkotika og så hæve pengene og give dem til vedkommende, som har solgt det. Bestemmelsen findes i straffelovens § 290 a. Strafferammen for hvidvask er bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, hvis hvidvasken er af særlig grov beskaffenhed.

Der findes også en særlig kriminalisering og selvstændig strafferamme for groft uagtsomt hæleri, når det drejer sig om ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse. Reglen findes i straffelovens § 303 og strafferammen er bøde eller fængsel indtil 1 år.

Hvordan straffes hæleri?

Hvis der er tale om et beløb under 8.000 kr. vil anklagemyndigheden som udgangspunkt skulle nedlægge en påstand om bøde efter samme principper som i straffelovens § 287 – altså formueforbrydelser af mindre strafværdighed. Det betyder, at anklagemyndigheden normalt vil påstå en bøde på minimum 500 kr. og ellers det dobbelte af det stjålnes værdi. Hvis værdien er over 1.000 kr., følger bødetakster fra 2.000 kr. op til 5.000 kr. for tyverier med en værdi op til 8.000. kr.

For hæleri over 8.000 kr. følger det af anklagemyndighedens egne regler, at der skal nedlægges en påstand om fængselsstraf – enten betinget eller ubetinget fængsel afhængig af sagen.

Hvordan straffes hæleri statistisk set?

Hvis vi i stedet for at se på strafferammen ser på hvad der faktisk er sket, var der i 2021 var der ca. 3.300 sigtelser for hæleri. Der var kun 7 sigtelser for groft uagtsomt hæleri. Samme år blev der truffet strafferetlige afgørelser for ca. 1.250 forhold af hæleri, altså i langt under halvdelen af det normale antal sigtelser. Langt de fleste afgørelser handlede om at opgive påtale. I kun 134 forhold resulterede sigtelsen i ubetinget fængsel, 182 forhold resulterede i betinget fængsel, herunder samfundstjeneste (ca. 30), i 178 forhold blev hæleriet takseret til en bøde, 85 gange blev der givet et tiltalefrafald og i små 50 tilfælde skete der frifindelse.

Længden af ubetingede straffe varierer, men langt de fleste ligger under 9 måneders fængsel. Kun 15 gange blev hæleri takseret til mere end 2 år, og kun 15 gange mere end 1 år. Der er således langt fra lovens strafferamme til de faktiske straffe, som blev idømt.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.