Hvad er straffen for hærværk?

Efter straffelovens § 291 kan man straffes for hærværk, hvis man ”ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden”. Den almindelige strafferamme er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Straffen for hærværk kan stige til fængsel i 6 år, hvis der øves ”hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter,” eller hvis personen tidligere er fundet skyldig efter § 291 eller efter straffelovens § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194.

Hvis hærværket er udført under grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

De typiske eksempler på hærværk er at lave skade på en bygning, dets mure og vægge, vinduer, eller ting i bygningen – f.eks. døre, border, stole m.v., Derudover er biler og cykler ofte det som hærværken går ud over. Hærværk sker ofte i forbindelse med andre forbrydelser, f.eks. indbrud, men er ellers ofte spontane handlinger. Det kan være at kaste en sten gennem en rude, sprænge en postkasse i luften eller det kan være at ridse en bil eller smadre forruden.

Straffen for hærværk

Strafferammen for hærværk omfatter både bøde og fængsel. Der er altså mulighed for bøde, betinget fængsel, samfundstjeneste og ubetinget fængsel op til 1 år og 6 måneder.

Hvordan straffes hærværk i praksis?

I 2021 (det seneste år Danmarks Statistik har komplette data fra) blev der truffet 2169 afgørelser i sager om hærværk, heraf 12 sager om uagtsomt hærværk. Selv om lovens strafferamme går op til 1 år og 6 måneder afgøres langt de fleste sager om hærværk med bøde eller med at tiltalen undlades helt. I 2021 blev der truffet 885 afgørelser om tiltaleundladelser og der blev givet 880 bøder. I kun 45 sager blev der idømt ubetinget fængsel og i kun 130 sager blev der idømt betinget fængsel. Heraf skulle den dømte udføre samfundstjeneste i 20 af sagerne. I 120 sager blev sagen afgjort med tiltalefrafald. 61 sager endte med en frifindelse.

Hvor lange fængselsstraffe idømmes der i sager om hærværk? Selvom lovens strafferamme siger 1 år og 6 måneder, er næsten alle de sager, som ender med en ubetinget fængselsstraf under 6 måneder. Kun 4 domme er længere end 6 måneder, heraf kun 1 længere end et år.

Langt de fleste af de sager, som ender med fængsel, gøres betinget.

Et eksempel er Vestre Landsrets dom af 8. juni 2022, hvor en 78-årig mand blev idømt 3 måneders betinget fængsel for at have klippet en hæk ned, som stod på naboens grund. Skaden beløb sig til 315.000 kr. Landsretten nåede herefter frem til, at det var hærværk af betydeligt omfang. Straffen blev, med henvisning til skadens omfang og efter forholdets karakter udmålt til fængsel i 30 dage. Med henvisning til tiltaltes alder og personlige forhold, blev fængselsstraffen gjort betinget.

Et andet eksempel er Østre Landsrets dom af 19. august 2021, hvor en 47-årig mand blev idømt 20 dages betinget fængsel for at have begået groft hærværk mod sin ekskærestes bil. Han blev dømt for at have ridset bilen og punkteret alle dæk. Skadens omfang blev opgjort til 45.000 kr.

Hvad er bøden for hærværk?

Der idømmes ofte bøde for hærværk. Vi ved fra anklagemyndighedens retningslinjer, hvilke bødepåstande, de skal nedlægge. Herefter skal sager, hvor der er forvoldt skade for mere end 15.000 kr. som udgangspunkt afgøres med en fængselsstraf – og altså ikke bøde. Det vil dog komme an på en konkret vurdering af omstændighederne i sagen – herunder omfanget og antallet af hærværksforhold samt hvilken slags hærværk der er tale om. Groft hærværk vil således kunne resultere i en fængselsstraf.

For sager, hvor skaden er for et mindre beløb, er anklagemyndighedens udgangspunkt, at de nedlægger en påstand om en bøde på 800 kr. for skader indtil 1.600 kr. Ved større skader er udgangspunktet en bøde svarende til halvdelen af skadesbeløbet.

Et eksempel på en sag med bødestraf er Østre Landsrets dom af 29. oktober 2020, hvor en 15-årig dreng blev idømt en tillægsstraf på 8 dagbøder af 125 kr. for hærværk ved sammen med en anden at have forsøgt at knuse ruden i en bil med henblik på at begå tyveri derfra. Der blev lagt vægt på, hvor ung han var, og at han, bortset fra en bøde for et mindre forhold, ikke var tidligere straffet.

Hvis der er betalt erstatning, halveres bøden ifølge anklagemyndighedens retningslinjer. Det har således en stor betydning, om man betaler erstatningen.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.