Hvad er straffen for trusler?

Det følger af straffelovens § 266, at

Stk. 1. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at truslen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat eller i øvrigt har til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat.”

Strafferammen går altså fra bøde og op til 2 års fængsel.

Hvad er en trussel efter straffeloven?

Der skal i virkeligheden ganske lidt til for at bevise, at en trussel har fundet sted. Det afgørende er således, at en person siger eller gør noget, som ”er egnet til” at virke som en trussel. Det er ikke afgørende, at det rent faktisk er blevet opfattet som en trussel. Det er derfor også typisk ret let for anklagemyndigheden at bevise, at en trussel er blevet fremsat. Ikke desto mindre vil det altid bero på en konkret vurdering af sammenhængen. F.eks. skal der ikke meget til at fortolke en handling eller udtalelse som en trussel, hvis den sker i en sikkerhedskontrol i Kastrup Lufthavn eller hvis den sker fra en indsat i et fængsel til en fængselsfunktionær / betjent. Der skal heller ikke meget til at en udtalelse er egnet til at virke som en trussel, hvis den kommer som led i en voldsepisode eller hvis den sker efter en kriminel handling eller overfor et vidne, f.eks.

Trusler om hvad? Man skal efter straffeloven true med en strafbar handling for at fremkalde en frygt for ens eget eller en andens liv, velfærd eller helbred. Trusler på livet er selvfølgelig omfattet, men det kan også dreje sig om tab af fysisk velfærd eller om fysisk skade eller overlast i det hele taget. Trusler om vold er nok det mest almindelige vi ser.

I et tilfælde fra 2021 (TfK 2021.191V) blev en person dømt for over telefonen at have sagt ”hvis det kommer dertil, så rykker jeg knolden af hende, og så tager jeg den tur i spjældet, længere er den ikke. Jeg mener, jeg rykker knolden af hende. I bogstavelig forstand”. Vedkommende blev idømt 20 dages fængsel.

Truslen kan fremsættes overfor en person direkte, men kan også fremsættes overfor en tredjeperson. F.eks. at en person truer en mand med hvad der vil ske med hans kæreste. Trusler kan fremsættes over telefon, sms, facebook, og alle andre medier, som er egnet til direkte eller indirekte kommunikation.

I 2022 blev en elev dømt for at have lagt et billede af sig selv med en kniv med teksten ”Danmarks første skolekniveri” og straffet med fængsel i 20 dage. Straffen blev gjort betinget.

Trusler med kniv eller med et andet våben er oplagte tilfælde. De ses ofte også i forbindelse med røveri. Men der behøver ikke være et våben involveret.

Trusler mod offentligt ansatte har en særlig beskyttelse i straffelovens § 119, stk. 1, at

”Den, som øver vold, truer med at øve vold […]mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme,[…], straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.[…]”

Der er altså en anden strafferamme for trusler mod personer i offentlig tjeneste. Strafferammen er væsentligt højere, og fokus er på at beskytte personer, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, mens de er på arbejde. Det er typisk politibetjente, fængselsbetjente, læger, plejepersonale embedsfolk i øvrigt, togkontrollører og skolelærere.

Hvad er straffen for trusler?

Selvom strafferammen går op til 2 år, er det langt de fleste sager, som straffes under 6 måneder.

Alvorlige trusler straffes hårdere end trusler, som hverken er alvorlige eller hvor det måske er tydeligt, at den forurettede aldrig har opfattet handlingen eller udtalelsen som en trussel.

Straffen for dødstrusler er blandt de hårdeste, men er stadig langt fra strafferammens maksimum. Straf for vold og trusler om vold hænger sammen, dog således at realiseret vold straffes hårdere. Det er således heller ikke ualmindeligt, at straffen for trusler om vold idømmes 20 dages fængsel.

Der var 3658 sigtelser for trusler i 2021 (3650 i 2022). Af de sigtelser blev der truffet strafferetlige afgørelser i 1745 tilfælde. Der skete der påtaleopgivelse og tiltaleopgivelse i 851 tilfælde. I 34 tilfælde skete der tiltalefrafald, i 20 tilfælde blev der idømt en bøde, i 386 tilfælde blev der idømt en betinget fængselsstraf, i 92 tilfælde blev der idømt en betinget fængselsstraf med vilkår om samfundstjeneste, og i 655 tilfælde blev der idømt en ubetinget fængselsstraf. Det er altså langt fra altid, at der idømmes fængsel. Der skete frifindelse i 113 tilfælde.

Hvor lang er straffen for trusler?

Hvis vi ser på hvor lange straffene til ubetinget fængsel er, ser vi også, at straffene ligger i den absolut lave ende af strafferammen.

Af de 209 personer, som blev idømt ubetinget fængselsstraf var der kun 18, som var længere end 1 år. Det er helt almindeligvis fordi der også er andre forhold i sagen. 21 domme var mellem 6 og 12 måneder og 37 var mellem 3 og 6 måneder. 87 domme var mellem en måned og 3 måneder og 45 var under en måned.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.