Hvad er tyveri?

Tyveri er at tage noget som tilhører en anden uden samtykke, for derved at få en økonomisk gevinst. Det står i § 276 og § 276 a i straffeloven:

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 276a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.

Det er for eksempel tyveri at tage varer i en butik uden at betale for dem, at tage en anden persons pung og penge uden at have fået lov, og det er tyveri at tage ting med hjem fra sin arbejdsplads for at beholde dem, uden at have fået lov. Og det er tyveri at bryde ind i et hus eller bygning for at tage ting af værdi. 

I 2021 blev der anmeldt 103.000 tyverier. Lidt under 16.000 var butikstyverier og lidt under 15.000 var indbrud i beboelser mv. Det er langt fra alle tyverier, som bliver til sigtelser af nogen og endnu færre, som ender i retten.   

Hvad er strafferammen for tyveri?

Den almindelige strafferamme for tyveri er fængsel fra 7 dage til 1 år og 6 måneder. Det står i straffelovens § 285. Hvis tyveriet eller indbrudstyveriet er særlig groft, kan straffen stige til fængsel i 6 år. Det står i straffelovens § 286. Det kan for eksempel være, hvis der er stjålet et meget højt beløb, hvis tyveriet er foregået på en særlig professionel eller farlig måde, eller hvis det er sket som led i organiseret indbrudstyveri. Hvis der i et indbrud i beboelsesejendom var nogen hjemme, herunder at vedkommende har skaffet sig adgang ved et ’trick’ (trick-tyveri), har lovgiver bestemt, at der skal påstås en skærpet straf. Omvendt er strafferammen begrænset til bøde, hvis tyveriet er mindre alvorligt. Det står i straffelovens § 287. Det gælder f.eks. typisk for lagt de fleste butikstyverier, som er enkeltstående og drejer sig om mindre end 8.000 kr. Det gælder for denne gruppe af tyverier, at de også kan afsluttes som tiltalefrafald. Det betyder, at anklagemyndigheden kan afslutte sagerne inden de sendes i retten. 

Hvad er straffen for tyveri?

I 2021 blev der truffet strafferetlige afgørelser i over 14.000 tilfælde af tyveri. Næsten 10.000 af dem var butikstyverier eller lignende. 662 sager var indbrud i forretninger mv. og 668 sager var indbrud i beboelsesejendomme. Der skete tiltalefrafald i 623 tilfælde, tiltale blev helt undladt i 2.509 tilfælde og der skete frifindelse i 169 tilfælde ud af de i alt ca. 14.000 afgørelser. 

Bøde for tyveri er den mest almindelige straf. Bøde blev anvendt ved næsten 9.500 tyverier. Heraf udgør butikstyverierne ca. 8.500. Omvendt blev fængsel anvendt i ca. 1.500 tilfælde af tyveri. Heraf var 823 ubetinget fængsel, 702 betinget fængsel og 149 betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Det er altså færre end 6 % af alle strafferetlige afgørelser i tyverisager, som ender med ubetinget fængsel. 

I hvilke tyverisager bliver der idømt fængsel?

I hvilke sager bliver fængsel idømt? Fængsel – altså betinget og ubetinget fængsel – bliver idømt særligt i sager om indbrud i forretninger mv., beboelser og også indbrud i ubeboede bebyggelser. I butikstyverier bliver fængsel anvendt når beløbet er højt – som udgangspunkt over 8.000 kr. – eller når det er udført som led i organiseret butikstyveri. Det skete i 2021 i færre end 350 af de næsten 10.000 afgørelse i sager om butikstyverier, og altså ganske sjældent.

Straf for tyveri på arbejdspladsen

Straf for tyveri på arbejdsplads straffes som udgangspunkt som almindeligt tyveri. Det betyder, at det alt efter omstændighederne kan straffes med bøde eller fængsel op til 6 år (hvis det er særligt groft). Det er dog i praksis fastlagt, at tyveri fra en arbejdsplads i sig selv er en skærpende omstændighed. Udgangspunktet vil derfor i de fleste sager, som ender i retten, være en kortere fængselsstraf, som så efter omstændighederne kan gøres betinget.

Biltyveri og brugstyveri

Tyveri af en bil kan være et egentligt tyveri eller det kan være et brugstyveri. Det er et tyveri, hvis bilen er taget med henblik på at tilegne sig den – og eventuelt videresælge den. Hvis bilen er stjålet for at bruge den og køre i den – men ikke for at tilegne sig den – kalder man det brugstyveri. Det er reguleret i straffelovens § 293 a. Strafferammen for brugstyveri er bøde til fængsel i 1 år og 6 måneder. 

Hvad er straffen for biltyveri/brugstyveri af bil?

I 2021 blev der truffet afgørelse i 942 sager om tyveri/brugstyveri af køretøjer. Heraf blev der idømt en fængselsstraf i 299 sager, bøde i 13 sager, tiltalefrafald i 106 sager, tiltaleundladelse i 496 sager og frifindelse i 12 sager. Af de 299 sager, hvor der blev idømt fængsel, var det færre end 130 gange, at det var en ubetinget fængselsstraf. Det betyder helt konkret, at det almindelige udgangspunkt ikke er en ubetinget fængselsstraf, men en tiltaleundladelse efterfulgt af en betinget fængselsstraf og dernæst en ubetinget fængselsstraf.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.