Hvad er straffen for vold?

Det følger af straffelovens § 244, at;

1. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

2. Stk. 2.
Begås forhold, som er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.

Vold er almindeligvis, når en person med slag, spark, skub, fastholdelse, bid eller kvælnings(forsøg) angriber en anden anden person. Et meget almindeligt eksempel er et knytnæveslag i ansigtet.

Et klassisk eksempel kunne man se i en sag ved Odense Byret i februar måned 2023, hvor en person blev idømt 30 dages fængsel for at have slået en anden person i hovedet med knytnæve. Anledningen var, at personen uden at have fået lov, havde drukket af den nu dømtes øl. Straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, og han skulle således ikke rent fysisk i fængsel.

Der skelnes mellem simpel vold (straffelovens § 244), grov vold (straffelovens § 245), som også kaldes redskabsvold, fordi volden typisk er begået med en genstand (kølle, flaske, eller andet redskab. Endelig er der særlig grov vold (straffelovens § 246), hvor volden har haft så alvorlige følger eller har ført til døden til følge, at der er tale om særdeles skærpende omstændigheder. Hertil kommer uagtsom vold (§249) og ulovlig omskæring (strfl § 245 a). Psykisk vold (§243) er når en person, som hører til eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som ”gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden…”

Hvad er straffen for vold?

De almindelige strafferammer for vold – simpel, grov, og særlig grov vold – står i straffelovens § 244, 245 og 246. For simpel vold er strafferammen bøde eller fængsel op til 3 års fængsel. For grov vold er strafferammen fængsel indtil 6 år og for særlig grov vold er strafferammen fængsel indtil 10 år. For psykisk vold er strafferammen bøde eller fængsel indtil 3 år.

Der skal efter loven foretages en helt konkret vurdering af det enkelte tilfælde af vold for at afgøre hvad straffen skal være. Det handler om selve voldens karakter, om den forurettede tilhører en særligt beskyttet gruppe, i hvilken udstrækning den forurettede er kommet til skade, omstændighederne for voldshandlingen, og om den tiltalte tidligere er blevet dømt for lignende – altså personfarlig kriminalitet. Gentagelse har efter loven stor betydning for om retten kan idømme betinget eller ubetinget fængsel. Straf for vold mod børn skal efter loven være hårdere end straf for vold mod voksne. Det anses efter straffeloven som en skærpende omstændighed, at volden er begået mod personer under 18 år.

Selvom straffen altid er en konkret vurdering, danner der sig alligevel visse almindelige positioner. Så når man spørger ”hvor lang tid får man for vold” kan man godt komme svaret en del nærmere end hvad der følger af strafferammerne. Man kan for eksempel godt sige, at det almindelige retlige udgangspunkt for et knytnæveslag i ansigtet er ca. 30-40 dages fængsel i førstegangstilfælde. Man kan også sige, at et tilfælde af grov vold ligger mere eller mindre under 6 måneder, alt efter redskab og skade.

Til daglig er de straffe som fastsættes langt fra strafferammernes maksimum. I sager om grov vold er det f.eks. i mindre end 20 % af tilfældene, at retten idømmer en straf, som er højere end 12 måneder. I sager om simpel vold dømmes der fængselsstraffe under 3 måneder i mere end 65 % af tilfældene, og kun i 10 % dømmes der fængselsstraffe, som er længere end 6 måneder (2021 tal).

Der var i 2021 lidt over 12.000 anmeldelser for vold. I ca. 7.500 tilfælde sigtede politiet en person. Samme år blev der truffet ca. 5.190 strafferetlige afgørelser i sager om simpel vold (§ 244). I 785 tilfælde blev der idømt ubetinget fængsel (altså hvor man som udgangspunkt skal afsone en fængselsstraf), og i ca. 1.400 tilfælde en betinget straf. Der blev givet en bøde i 15 tilfælde, tiltalefrafald i 319 tilfælde og i 590 tilfælde blev der truffet en anden afgørelse (heraf 441 gange frifindelse).

I sager om grov vold (§ 245) blev der truffet strafferetlig afgørelse i 1.323 tilfælde, herunder 638 tilfælde ubetinget fængsel og 79 tilfælde betinget fængsel. Der blev givet 1 bøde, 4 tiltalefrafald, og 160 frifindelser.

Om noget, så understreger tallene, at straf for vold er en meget konkret afgørelse, som beror på en vurdering af sagens forhold, og på den dømte persons forhold. Det kan derfor særligt i voldssager være helt afgørende at få professionel vejledning og bistand af en dygtig forsvarsadvokat.

Tilbage til oversigten

Tryk på nedenstående banner, hvis du vil prøve ’vejrudsigten’ eller du har brug for en forsvarsadvokat.